GRFN Big Bingo Smoking Seating

Big Money Bingo - August 9th, 2019

Smoking Section

Bingo Board

1

A
B
C
D
 
 
E
F
G
H
I

10

A
B
C
D
 
 
E
F
G
H

19

A
B
 
C
D

2

A
B
C
D
E
 
 
F
G
H
I
J

11

A
B
C
D
E
 
 
F
G
H
I
J

20

A
B
 
C
D
E

3

A
B
C
D
E
F
 
 
G
H
I
J
K

12

A
B
C
D
E
 
 
F
G
H
I
J

21

A
B
 
C
D
E

4

A
B
C
D
E
 
 
F
G
H
I
J

13

A
B
C
D
E
 
 
F
G
H
I
J
K

22

A
B
 
C
D

Glass Doors

5

A
B
C
D
E
 
 
F
G
H
I
J
K

14

A
B
C
D
E
F
 
 
G
H
I
J
K
L

23

A
B
 
C
D
E

6

A
B
C
D
E
 
 
F
G
H
I
J
K

15

A
B
C
D
E
 
 
F
G
H
I
J
K

24

A
B
 
C
D

7

A
B
C
D
 
 
E
F
G
H
I
J

16

A
B
C
D
E
 
 
F
G
H
I
J

25

A
B
 
C
D
E

8

A
B
C
D
 
 
E
F
G
H
I
J

17

A
B
C
D
E
 
 
F
G
H
I
J

26

A
B
 
C
D

9

A
B
C
D
 
 
E
F
G
H
I

18

A
B
C
D
E
 
 
F
G
H
I
J

27

A
B
 
C
D

Bingo Board